و ظ

ز حرف یازدهم در الفبای عربی (زای)، سیزدهم در الفبای فارسی (زِ) و هفتمینِ الفبای عبری (زین ז) است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می

2023-02-03
    اخليف الطراونة عاطف الطراونة و ابراهيم الطراونه
  1. ظ
  2. مشاعره با حرف ظ
  3. م ظ و ا ةد ا م ا ت أد و و ا
  4. + ط 1